AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Stanowisko CCIFP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2018/06/29 Stanowiska CCIFP 

W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami legislacyjnymi nad projektem z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług („Projekt”), w imieniu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej zwracamy uwagę na kluczowe aspekty przedmiotowego Projektu, prosząc jednocześnie o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że zawarte w Projekcie rozwiązanie wprowadzające opodatkowanie VAT  niewykorzystanych bonów różnego przeznaczenia ( „bony MPV”) w dacie utraty ważności takiego bonu są niezgodne z Dyrektywą Rady (UE) 2016/1065[1], której implementacją jest Projekt. Poza samą niezgodnością przywołanej regulacji Projektu z prawem UE i niestosowaniem podobnych rozwiązań w innych krajach wspólnoty, zwracamy uwagę, iż rozwiązanie to uderzy w przedsiębiorców działających w Polsce. Wynikać to będzie nie tylko z ich niezasadnego dodatkowego opodatkowania VAT, ale również z uwagi na ich nierówne traktowanie względem podmiotów świadczących analogiczne usługi spoza Polski, które nie będą tam opodatkowane. Zwracamy także uwagę na dodatkowe obciążenia administracyjne wynikające z projektowanego rozwiązania, a związane z uciążliwym i kosztownym dla biznesu raportowaniem nowych zdarzeń dla celów tego podatku – co w świetle deklaracji Rządu o wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych dla biznesu i likwidujących bariery i koszty administracyjne może budzić dodatkowe wątpliwości.

Projekt wprowadza fikcję prawną wyświadczenia usługi gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz ostatniego posiadacza bonu MPV w przypadku, gdy bon ten nie zostanie w całości lub części zrealizowany do upływu terminu ważności, a wynagrodzenie z tego tytułu zostanie przez podatnika zatrzymane (art. 8c Projektu).

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w pkt 12. preambuły do Dyrektywy 1065 wskazano wprost, że Dyrektywa 1065 nie dotyczy sytuacji, w których bon różnego przeznaczenia nie zostaje zrealizowany przez konsumenta końcowego w terminie ważności bonu, a wynagrodzenie otrzymane za taki bon zatrzymuje sprzedawca. Zatem wprowadzenie w Projekcie wskazanej regulacji art. 8c jest wyłączną inicjatywą polskiego projektodawcy, niemającą podstawy prawnej w Dyrektywie 1065.

Co więcej, wprowadzenie w prawie krajowym przedmiotowej regulacji jest sprzeczne z Dyrektywą 112, która wyznacza konkretny zakres czynności opodatkowanych w ramach wspólnotowego systemu VAT. System ten zakłada opodatkowanie VAT realnych zdarzeń gospodarczych (tj. dostawa towaru, wykonanie usługi), nie zaś przepływów pieniężnych, czy wirtualnych czynności (domniemania wykonania usług).

Wprowadzenie w życie omawianej regulacji Projektu dodatkowo znacznie obciąży administracyjnie polskich podatników oferujących bony MPV. W pierwszej kolejności będą oni zobowiązani do kontrolowania bonów niezrealizowanych, co zmusi ich do prowadzenia szczegółowej ewidencji emitowanych bonów. W dalszej kolejności opodatkowanie usługi gotowości na rzecz ostatniego posiadacza bonu stwarza im realne utrudnienia, a czasem wręcz brak możliwości wywiązania się z obowiązku prawidłowego udokumentowania fikcyjnej transakcji (wystawienia i wręczenia paragonu czy faktury), co będzie skutkować dla polskich podatników konkretnymi sankcjami prawnymi.  

Należy również podkreślić, iż projektowane rozwiązane legislacyjne doprowadzi do nierównego traktowania podmiotów działających i rozliczających podatki w Polsce względem podmiotów zagranicznych oferujących analogiczne usługi w Polsce. Te drugie podmioty bowiem nie będą zobowiązane do rozliczania dodatkowego VAT od wskazanych transakcji. Tym samym planowane przyjęcie przez krajowego ustawodawcę opodatkowania VAT niewykorzystanych bonów MPV negatywnie wpłynie na sposób opodatkowania polskich podatników uderzając istotnie w ich biznes. Projektowane rozwiązanie spowoduje także pogłębienie nierówności w opodatkowaniu podatników VAT na poziomie UE  i tym samym zakłóci konkurencję, stawiając w gorszej sytuacji polskich przedsiębiorców zajmujących się emisją lub dystrybucją bonów MPV – a przecież właśnie ujednolicenie sytuacji przedsiębiorców było zasadniczym celem Dyrektywy 1065.

Mając na uwadze powyższe, jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców działających na polskim rynku wnosimy o podjęcie działań mających na celu odejście od planowanego wprowadzenia w Projekcie opodatkowania VAT bonów MPV w sytuacji, gdy bon ten nie zostanie zrealizowany do terminu utraty jego ważności.

Ze strony naszej organizacji deklarujemy pełną gotowość do aktywnego udziału we wszelkich pracach w celu wypracowania rozwiązań, które będą zgodne z regulacjami wspólnotowymi będą wspierały konkurencyjność polskiego biznesu i jednocześnie będą spełniać oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.  
[1] Dyrektywa z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE (dalej: „Dyrektywa 112”) w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (dalej: „Dyrektywa 1065”).