AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Stanowisko CCIFP do projektu ustawy o jawności życia publicznego

2018/01/18 Stanowiska CCIFP 

W imieniu członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), chcielibyśmy odnieść się do projektu ustawy o jawności życia publicznego (dalej jako „Projekt”)

Zwracamy uwagę, że jeżeli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, będzie miała wpływ na funkcjonowanie i wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych, które powstały na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów i traktowane są do tej chwili jako podmioty prywatne, gdyż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają w nich mniej niż 50 % kapitału.

Projektowana ustawa swoimi zobowiązaniami ma objąć podmioty, w których udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 20% kapitału zakładowego lub akcji.

Projektowane zmiany prawa.

Celem projektu ustawy jest sprecyzowanie obowiązków niektórych podmiotów w zakresie udostępniania informacji publicznej, umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest dostawa towarów, świadczenie usług oraz wykonywanie robót budowlanych oraz składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego funkcje członków zarządu i członków organu nadzoru.

Uważamy, że ten projekt w wielu przepisach narusza zasadę kontynuacji i pewności prawnej relacji biznesowych opartych na ustawach obowiązujących w chwili ich utworzenia.

Pomimo wielu negatywnych uwag zgłaszanych w toku konsultacji przez podmioty funkcjonujące w Polsce,  w kolejnych projektach ustawy zachowane zostały rozwiązania bardzo krytykowane.

Najbardziej kontrowersyjne przepisy, o czym piszemy poniżej, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, naruszać mogą zasady ochrony konkurencji i równego dostępu do rynku usług, a także zasady ochrony prywatności osób będących członkami statutowych organów podmiotów gospodarczych.

Konsekwencje dla podmiotów prywatnych objętych regulacją prawną 

Nałożenie nowych obowiązków na spółki z większościowym udziałem kapitału prywatnego (według ich statutu), ale z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego powyżej 10% będzie miało negatywne konsekwencje dla funkcjonowania tych spółek.

Przykładem jest chociażby fakt, że inne podmioty konkurencyjne będą mogły pozyskiwać informacje dotyczące podpisanych umów co poddaje w wątpliwość zasady uczciwej konkurencji w działalności usługowej.

Uważamy, że konieczne jest utrzymanie obowiązującej przez wiele lat zasady, iż podmiot gospodarczy, w którym partner niepubliczny posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji, winien być traktowany jak podmiot prywatny.

W związku z tym przepis art. 2 ust. 1 pkt 14a), w którym zdefiniowano tzw. spółkę zobowiązaną, powinien zostać usunięty, lub zmieniony w celu objęcia nim tylko tych spółek, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają ponad 50% kapitału zakładowego lub liczby akcji.

Osoby objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych i ich publikacji

Przepisy projektu ustawy wprowadzające obowiązek składania oświadczeń majątkowych nie są uzasadnione w odniesieniu do członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób pełniących funkcje głównego księgowego w spółkach z przeważającym udziałem kapitału prywatnego. Należy pamiętać, że wśród takich osób są obywatele Francji, którzy uważają, że ten obowiązek, wynikający z funkcji wykonywanych poza terytorium Francji, jest ingerencją w ich życie prywatne. Z kolei nałożenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych, obarczony odpowiedzialnością karną, na osoby biorące udział w przetargach bez wątpienia wpłynie negatywnie na jakość procedur  przetargowych.

Dostęp do umów dla radnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednym ze skutków traktowania przez przepisy spółek prywatnych (w tym z kapitałem zagranicznym), ale z udziałem samorządu terytorialnego, jak spółek komunalnych jest przepis, który ma znaleźć się w ustawie o gospodarce komunalnej, pozwalający radnym kontrolować umowy cywilnoprawne spółek.

Funkcja radnego jest z istoty funkcją polityczną i istnieje możliwość wpływania tej aktywności na rynkowe reguły prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, gdyż ustawa nie określa celów, sposobów, a przede wszystkim jakichkolwiek zasad utrzymywania poufności (nieudostępniania wiedzy osobom trzecim) pozyskiwanych informacji.

Reasumując

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej argumenty projektowanej ustawy, postulujemy, aby projekt ustawy miał zastosowanie jedynie w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają więcej niż 50% kapitału.

ikonki_square-01