AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Rozporządzenie dotyczące poboru WHT

2019/01/14 Stanowiska CCIFP 

31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie odraczające stosowania przepisów dotyczących poboru WHT dla płatności powyżej 2 m PLN (art. 26 ust 2e ustawy o CIT) (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2545)

W porównaniu do projektu Rozporządzenia w ramach którego przedstawialiśmy nasze stanowisko, zmiany są raczej symboliczne niemniej dla porządku poniżej podsumowanie kluczowych kwestii które wynikają z jego treści:

 • Rozporządzenie odracza do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł. Odroczeniem objęte zostały zarówno płatności transgraniczne jak i dywidendy krajowe.
 • Przepisy stosuje się o ile spełnione są warunki do zastosowania niższej stawki WHT, zwolnienia z WHT lub niepobrania WHT wynikające z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.
 • Należy pokreślić, że w przypadkach płatności transgranicznych prawo do skorzystania z ograniczenia lub wyłączenia stosowania wskazanego przepisu zostało dodatkowo uzależnione od zawarcia przez Polskę z państwem siedziby podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która określa zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, a także istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z takim państwem.
 • Od strony praktycznej, przepisy zawieszają także obowiązek złożenia oświadczenia przez członków zarządu w celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki WHT w momencie płatności. Wpływa to pośrednio na ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do stosowania zwolnienia / obniżonej stawki podatku.
 • Warto zauważyć, że Rozporządzenie nie odracza wejścia w życie innych znowelizowanych przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła.  Oznacza to, że płatnik w celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki podatku w dalszym ciągu (tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r.) zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności, obejmującej w szczególności weryfikację statusu podatnika w oparciu o nową definicję rzeczywistego właściciela – tam, gdzie warunek ten wynika z przepisów. Należy pamiętać, że nowa definicja rzeczywistego właściciela obejmie także prowadzenie przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby.

 

Dodatkowo według Rozporządzenia, z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT bezterminowo wyłączone zostały:

 1. płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
 2. płatności z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 3. płatności uzyskane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie, z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
 4. uzyskane przez nierezydentów odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego, oferowanych na rynkach zagranicznych,
 5. uzyskane przez obce banki centralne odsetki lub dyskonto od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki od dnia 7 listopada 2015 r.,
 6. wypłaty na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 7. wypłaty na rzecz organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem,
 8. wypłaty na rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy i zostały zwolnione z CIT od tych należności,
 9. wypłaty na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Płatności objęte punktami 7-9 powyżej w projekcie Rozporządzenia były ujęte w ramach wyłączenia terminowego do 31 grudnia 2018 r. jest więc to największa zmiana w Rozporządzeniu.

 

Więcej informacji:

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch@ccifp.pl

 

Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradztwo Podatkowe,CRIDO,+48 22 324 59 49, Andrzej.Puncewicz@crido.pl

Monika Lewandowska, Senior Manager, Doradztwo Podatkowe, CRIDO, +48 22 324 59 34, Monika.Lewandowska@crido.pl