AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Prognozy na lata 2018 – 2019

2018/06/11 Raporty i opracowania 

Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 8). Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,5% r/r (4,3% przed rewizją), a w 2019 r. będzie równe 3,2% (wobec 3,0% w poprzedniej prognozie).

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2018 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie wyższą od naszych oczekiwań dynamiką PKB w I kw. br. (por. MAKROpuls z 30.05.2018). Główne tendencje dotyczące wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Uważamy, że I kw. 2018 r. był szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Wsparciem dla naszego scenariusza są odnotowane w I kw. znaczący wzrost kontrybucji zapasów do tempa wzrostu gospodarczego oraz silne spowolnienie wzrostu eksportu. Nasz scenariusz kształtowania się inwestycji w trzech segmentach (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i sektor publiczny) opisaliśmy w MAKROmapie z 28.05.2018. Dostrzegamy umiarkowany potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu inwestycji ogółem. Począwszy od IV kw. br. dynamika nakładów na środki trwałe ogółem znajdzie się w trendzie spadkowym i ukształtuje się na poziomie ok. 3% w IV kw. 2019 r. Obniżyliśmy również założone w prognozie tempo wzrostu PKB w strefie euro w latach 2018-2019, co również będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą w Polsce.

Pomimo ożywienia inwestycji głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna. W najbliższych kwartałach będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej i wzrost dynamiki nominalnych wynagrodzeń do 6,9% r/r w 2018 r. i 7,0% w 2019 r. Podwyżki wynagrodzeń tylko w ograniczonym stopniu przyczynią się do szybszego wzrostu realnej konsumpcji ze względu na jednoczesny wolniejszy wzrost liczby etatów. Rosnące trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będą ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem (0,9% r/r w 2018 r. i 0,3% w 2019 r.).

W ostatnich miesiącach inflacja kształtowała się powyżej naszych oczekiwań ze względu na wyższe dynamiki cen żywności i paliw. Tym samym zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę inflacji w 2018 r. (do 1,6% r/r z 1,4% w poprzedniej prognozie). Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy związanych z wysoką dynamiką cen paliw w br. obniżyliśmy naszą prognozę inflacji w 2019 r. (do 1,3% r/r wobec 1,7% w poprzedniej prognozie). Nasze oczekiwania dotyczące kształtowania się cen żywności nie zmieniły się istotnie w porównaniu do marcowej prognozy (por. AGROmapa z 19.03.2018). Podtrzymujemy, że w IV kw. br. odnotowana zostanie nieznaczna deflacja cen żywności (-0,1% r/r), w znacznym stopniu związana z efektami wysokiej bazy sprzed roku. W 2019 r. oczekujemy stopniowego zwiększenia dynamiki cen żywności wspieranego przez wyższe tempo wzrostu cen mięsa, cukru oraz produktów mlecznych. Tendencji spadkowej w przypadku dynamiki cen paliw w 2019 r. nie skompensuje oczekiwany przez na stopniowy wzrost inflacji bazowej do 1,6% w IV kw. 2019 r. Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, że w IV kw. 2019 r. inflacja CPI osiągnie poziom 1,5% r/r.

Zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotyczący perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych w listopadzie 2019 r. Naszą ocenę wspierają wypowiedzi Prezesa NBP na konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP. W rezultacie przesunęliśmy w czasie prognozowaną przez nas pierwszą podwyżkę stóp procentowych na marzec 2020 r. Jednocześnie podtrzymujemy naszą prognozę kursu EURPLN (patrz tabela poniżej).

Dostrzegamy istotne czynniki ryzyka w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli USA zdecydują się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wiązało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejską (tzw. „wojna handlowa”), przyczyni się to do silniejszego od naszych oczekiwań spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Niemczech, a tym samym również w krajach regionu (w tym w Polsce), byłoby ewentualne wprowadzenie ceł na importowane do USA samochody (w wysokości 25%) rozważane obecnie przez D. Trumpa.

Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie realizowana w warunkach przegrzania tej gospodarki. Uważamy, że cięcia podatków w USA będą miały tylko przejściowy pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w USA i nie przyczynią się do istotnego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i produktywności w kolejnych latach. Oczekujemy zatem, że korzystny efekt reformy systemu podatkowego na tempo wzrostu PKB USA wygaśnie w 2020 r. W warunkach oczekiwanego przez nas w najbliższych kwartałach dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez FED takie uwarunkowania w polityce fiskalnej oddziałują w kierunku zwiększenia ryzyka wystąpienia recesji w USA w 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

makro mapa