O CCIFP


 • Skontaktuj się z nami  Monika Przondo

  Business Development Manager
  Specjalista ds. firm stowarzyszonych

  tel.: +48 (22) 690 68 81

  membres@ccifp.pl


  Kontakt

Misja i cele


Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.

Główne kierunki działań

 - Obrona interesów przedsiębiorców i współpraca publiczno-prywatna
Siłą CCIFP są jej firmy stowarzyszone. Dzięki ich ogromnemu wkładowi w rozwój polskiej gospodarki (Francja to trzeci inwestor zagraniczny w Polsce i twórca ponad 200 000 miejsc pracy), możemy stanowić ważny podmiot w relacjach z władzami i wspierać swoich członków w kontaktach instytucjonalnych, podejmując działania ułatwiające dialog publiczno-prywatny.

- Rozwój kontaktów biznesowych
Każdego roku organizujemy blisko 100 spotkań biznesowych i wydarzeń o nieformalnym charakterze, które sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów. Rocznie uczestniczy w nich ponad 5 000 osób – głównie kadra menadżerska firm stowarzyszonych i ich partnerzy biznesowi.

- Promowanie dobrych praktyk i budowanie dobrego wizerunku inwestorów francuskich
Pokazujemy i nagradzamy nowatorskie rozwiązania i trendy pomagające w rozwoju biznesu. Wspieramy firmy w kontaktach z mediami i promujemy ich osiągnięcia i sukcesy.

- Pomoc w rozwoju na nowych rynkach
Wspieramy polsko-francuską wymianę handlową poprzez dostarczanie rzetelnych informacji rynkowych oraz wyszukiwanie wiarygodnych partnerów w Polsce i we Francji. Do tej pory skontaktowaliśmy ze sobą ponad 1000 firm z prawie wszystkich sektorów.

- Rozwój kompetencji zawodowych
Centrum Szkoleniowe CCIFP wspiera przedsiębiorców i pracowników firm w wymianie doświadczeń oraz zdobywaniu wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Cykliczne spotkania organizowane przez Centrum wzbogacają wiedzę ze wszystkich obszarów przydatnych w biznesie.


Data opublikowania: 2011-12-06 14:15:46