AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Kolejny rok ekspansji fiskalnej Chin

2017/03/14 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu odbyło się Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.

Jednym z ważniejszych efektów tego spotkania było wyznaczenie celu dla rocznego przyrostu zatrudnienia w Chinach w 2017 r. na poziomie 11 mln etatów wobec 10 mln w 2016 r. Jego podwyższenie w stosunku do 2016 r. jest w znacznym stopniu podyktowane kontynuacją strategii chińskiego rządu, której celem jest reforma modelu wzrostu gospodarczego Chin – przesunięcie od inwestycji do konsumpcji jako głównego czynnika wzrostu. Uważamy, że cel dla wzrostu zatrudnienia przedstawiony przez chiński rząd jest realistyczny (w 2016 r. liczba osób pracujących wzrosła o 13,1 mln), jednak jego osiągnięcie będzie wymagało utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

W rezultacie, cel dla rocznego tempa wzrostu chińskiego PKB w 2017 r. został ustalony na poziomie „ok. 6,5%” wobec celu równego „6,5-7,0%” w 2016 r. Naszym zdaniem potencjalne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach wynosi obecnie ok. 4,0-4,5%. Rząd jest świadomy, że bez wsparcia publicznego osiągnięcie ambitnych celów, zakładających tempo wzrostu PKB wyższe od potencjalnego, nie będzie możliwe. Realizacja założonych celów będzie wymagała tym samym rozluźnienia polityki fiskalnej – cel dla deficytu w finansach publicznych został poniesiony do 3,7% PKB w 2017 r. z 3,2% w 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na oczekiwane przez nas znaczące przyspieszenie nominalnego PKB w br. (wynikające z silnego wzrostu cen) ekspansja fiskalna nie spowoduje zwiększenia długu publicznego w relacji do PKB w 2017 r. Uzależnienie wzrostu PKB Chin w dużym stopniu od interwencji rządowych finansowanych zadłużeniem stanowi jednak istotne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego i perspektyw wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie.

Uważamy, że duże możliwości interwencji rządu chińskiego pozwolą na kształtowanie wzrostu gospodarczego zgodnie z założonymi celami. Prognozujemy, że w całym 2017 r. dynamika PKB wyniesie średniorocznie 6,6% wobec 6,7% w 2016 r. Jednocześnie oczekujemy zmiany struktury chińskiego wzrostu gospodarczego – wkład konsumpcji prywatnej będzie przewyższać kontrybucję inwestycji do wzrostu PKB. Oczekujemy, że wkład spożycia prywatnego ulegnie zwiększeniu z 2,9 pkt. proc. w 2016 r. do 3,2 pkt. proc. w 2017 r. ze względu na szybszy wzrost funduszu płac, rosnącą skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji oraz ułatwiony dostęp do kredytu konsumpcyjnego. Ze względu na znaczące interwencje rządu łączny wkład inwestycji (3,1 pkt. proc. w 2017 r. wobec 2,8 pkt. proc. w 2016 r.) oraz spożycia publicznego (1,1 wobec 1,5 pkt. proc.) do wzrostu PKB wciąż będzie dominujący jednak ulegnie lekkiemu obniżeniu. Wyższa dynamika popytu krajowego, poprzez przyspieszenie importu, będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku wkładu eksportu netto (-0,8 pkt. proc. w 2017 r. wobec -0,5 pkt. proc w 2016 r.). Oczekujemy, że w 2018 r. „miękkie lądowanie” gospodarki chińskiej będzie kontynuowane – dynamika PKB zmniejszy się do 6,5% (por. wykres).

Chiny są odbiorcą tylko ok. 1% polskiego eksportu (głównie miedź, maszyny i urządzenia oraz żywność). Tym samym, bezpośredni wpływ zwiększenia importu Chin na wzrost gospodarczy w Polsce oceniamy jako niewielki. Zwiększony popyt krajowy w Chinach będzie oddziaływał jednak w kierunku ożywienia w handlu światowym oraz przyspieszenia globalnego tempa wzrostu gospodarczego. W efekcie wyższa dynamika PKB u naszych głównych partnerów handlowych będzie oddziaływała w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce. Zarysowane powyżej czynniki stanowią wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu PKB z 2,8% r/r w ub. r. do 3,3% w 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa