AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

2018/04/23 Aktualności CCIFP  Stanowiska CCIFP 

Przedstawiciel CCIFP, Paulina Zawadzka-Filipczyk z Kancelarii RACZKOWSKI PARUCH, wzięła udział w dniu 16 kwietnia 2018 r w  konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z dnia 8 lutego 2018 roku, wprowadzającej powszechny uzupełniający system oszczędzania na emeryturę związany z zakładem pracy. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele projektodawcy: zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Katarzyna Przewalska oraz Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przy udziale imponującej liczby przedstawicieli instytucji rządowych, ministerstw, jak również stowarzyszeń, organizacji branżowych i związków zawodowych.

W sumie w ramach konsultacji publicznych zgłoszono aż 1081 uwag do projektu. Ramy czasowe konferencji pozwoliły na omówienie uwag ogólnych (uwagi o numerach od 1 do 80 w opublikowanym zestawieniu uwag), uwag do Oceny skutków regulacji (uwagi o numerach od 1052 do 1081) i zaledwie rozpoczęcie omawiania uwag szczegółowych.

Szczególnie żywo dyskutowana była kwestia dopuszczenia do zarządzania PPK innych podmiotów poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W odpowiedzi na postulaty zgłoszone w ramach konsultacji projektu, projektodawcy wstępnie zadeklarowali rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zarządzania PPK o Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Pod znakiem zapytania pozostaje jednocześnie udział w PPK zakładów ubezpieczeń – kwestia ta ma być rozstrzygnięta na dalszym etapie prac nad projektem. Raczej nie zostaną natomiast uwzględnione uwagi o umożliwienie zarządzania PPK bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które zdaniem twórców projektu ukierunkowane są na inne cele.

Spore poruszenie wywołała dyskusja na temat charakteru środków gromadzonych w PPK. Projektodawcy zadeklarowali przychylenie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji i wprowadzenie zapisów ustawowych, które jednoznacznie i definitywnie przesądzą, że oszczędności te stanowią własność prywatną uczestników. Padły jednocześnie dość ogólne deklaracje dotyczące poszukiwania rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo inwestowania środków, doprecyzowania polityki inwestycyjnej oraz kwestii nadzoru nad PPK. Zapewniono też, że zapisy projektu zostaną skonsultowane z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych w kontekście zbliżającego się terminu bezpośredniego stosowania RODO. Co szczególnie istotne z punktu widzenia pracodawców, twórcy projektu zadeklarowali gotowość do uszczuplenia nakładanych na te podmioty obowiązków informacyjnych i administracyjnych. Zaznaczyli jednak, że ich zdaniem koszty prowadzenia PPK dla pracodawców i komplikacje organizacyjno-administracyjne nie będą duże. Zapowiedzieli też złagodzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia obowiązków przewidzianych ustawą, a także doprecyzowanie definicji „osoby zatrudnionej” tak, aby jednoznacznie wyłączyć z jej zakresu osoby samozatrudnione.

Jeżeli chodzi o obszary, w których raczej nie należy spodziewać się zmian, to są to na pewno zasady przynależności do PPK. Projektodawcy powołali się w tym zakresie na doświadczenia brytyjskie, które dowodzą, że jeśli system ma być powszechny, to sukces zapewni jedynie automatyczny zapis do programu. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi źródło finansowania dopłat do PPK. Autorzy projektu są zdania, że Fundusz Pracy jest najwłaściwszym źródłem pochodzenia tych środków, biorąc pod uwagę związek zadaniowy, niską stopę bezrobocia, a także potencjalną możliwość dofinansowania funduszu w razie braku środków. Nie ulegną również zmianie rozwiązania w zakresie kwestii podatkowych, które zdaniem projektodawców w obecnym kształcie są korzystne dla uczestników PPK. Autorzy projektu zdecydowanie nie podzielili też zgłoszonych uwag o potrzebie skorelowania wieku wypłat środków z PPK z wiekiem emerytalnym.

Sporo wypowiedzi z sali dotyczyło relacji PPK do PPE. Kilkukrotnie podkreślano, że również po wejściu w życie ustawy o PPK powinna istnieć jednoznaczna możliwość swobodnego wyboru jednego z planów emerytalnych, gdyż z punktu widzenia wielu pracodawców PPE jest bardziej korzystne niż PPK. Twórcy projektu podkreślili, że PPK nie ma stanowić konkurencji dla PPE lecz obie te formy mają współistnieć, również po wejściu w życie ustawy. Nie przewiduje się jednak dodania do projektu procedury likwidacji PPK – metodą na przejście z PPK na PPE ma być po wejściu w życie ustawy jedynie wypisanie się wszystkich uczestników z programu.