AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

20 lat francuskich inwestycji w Polsce – raport CCIFP i KPMG

2014/07/07 Aktualności CCIFP  Raporty i opracowania 

Francja jest trzecim co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce i jednym z największych pracodawców. 87% przedsiębiorców jest zadowolonych z dotychczasowych efektów swoich inwestycji, a aż 97% poleciłoby nasz kraj, jako miejsce do rozwoju biznesu firmom zagranicznym, nieobecnym jeszcze na naszym rynku. Najlepiej ocenianym aspektem polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest sytuacja gospodarcza (87% pozytywnych odpowiedzi), a obszary wymagające największych zmian to infrastruktura i sektor publiczny, gdzie głównymi problemami są brak przejrzystości przepisów (44% negatywnych odpowiedzi) oraz stabilności systemu podatkowego i prawnego (31%) – wynika z raportu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) i KPMG w Polsce.

Według oficjalnych statystyk Narodowego Banku Polski, Francja jest trzecim co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Od 2004 roku wartość skumulowanych inwestycji francuskich wzrosła dwuipółkrotnie, z 34,2 mld zł (8,4 mld euro) do 89,7 mld zł (21,9 mld euro). Duża część kapitału trafiającego do takich krajów jak Holandia czy Luksemburg, ze względu na panujące tam dogodne uwarunkowania prawne i podatkowe, jest następnie reinwestowana w innych krajach, najczęściej przez spółki holdingowe.

Mając powyższe na uwadze, przeprowadziliśmy analizę powiązań kapitałowych średnich i dużych firm będących własnością globalnych francuskich grup kapitałowych. Szacujemy, że po uwzględnieniu inwestycji pośrednich, faktyczna wartość inwestycji francuskich w Polsce sięga 103 mld zł, czyli może być nawet o 15% wyższa niż ta oficjalnie raportowana. – ocenia Bogusław Kowal, dyrektor French Desk w KPMG w Polsce – i dodaje – Pamiętajmy także, że inwestycje zagraniczne przekładają się na realne korzyści. Obecnie działa w Polsce blisko 1 400 firm z kapitałem francuskim. Szacujemy, że zatrudniają one około 200 tys. osób, co oznacza, że są ważnym zagranicznym pracodawcą.

Główne branże, w których inwestują francuskie firmy to:

 • Przetwórstwo przemysłowe – 28,4 mld zł (32% ogólnej wartości francuskich BIZ w Polsce)
 • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów – 15,1 mld zł (17%)
 • Informacja i komunikacja – 11,5 mld zł (13%)
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 7,9 mld zł (9%)
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 6,9 mld zł (8%)
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 6,8 mld zł (8%)
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną – 5,8 mld zł (6%)
 • Budownictwo – 2,7 mld zł (3%)
 • Transport i gospodarka magazynowa – 2,0 mld zł (2%).

Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce (mld zł)

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

 

Polsko-francuska wymiana handlowa

Francja jest ważnym partnerem handlowym Polski. Za sprawą wzrostu eksportu do tego kraju w ostatnich latach, znacznie poprawiło się saldo wymiany towarowej Polski. W 2013 roku polski eksport do Francji wyniósł 35,7 mld zł, a import 24,5 mld zł, co plasuje Francję na czwartym miejscu wśród odbiorców polskich towarów i na piątym miejscu wśród dostawców towarów do Polski.

Doświadczenia francuskich inwestorów w Polsce

Drugą częścią raportu są wyniki badania ilościowego i jakościowego, przeprowadzonego na jesieni 2013 roku wśród dyrektorów i prezesów firm francuskich obecnych w Polsce. Blisko dziewięć na dziesięć badanych firm oceniło atrakcyjność inwestycyjną Polski bardzo pozytywnie lub pozytywnie. Warto zwrócić uwagę, że wśród odpowiedzi ani razu nie pojawiła się ocena negatywna. Również spowolnienie gospodarcze nie pogorszyło znacznie atrakcyjności Polski. Prawie 2/3 francuskich przedsiębiorców uważa, że na tle innych rynków europejskich polska atrakcyjność wzrosła, a tylko co piąty respondent jest zdania, że uległa pogorszeniu. Warto zwrócić uwagę, że 87% badanych firm ocenia dotychczasowe wyniki inwestycji bardzo pozytywnie lub pozytywnie, a aż 97% deklaruje, że poleciłoby Polskę jako docelowe miejsce inwestycji firmom, które nie są tu jeszcze obecne.

Dobra ocena dotychczasowych inwestycji świadczy o potencjale polskiego rynku w wymiarze globalnym. Zagraniczni inwestorzy, którzy widzą pozytywne efekty swoich działań, nie tylko napędzają gospodarkę, ale również przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju o dużych perspektywach rynkowych – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Ogólna ocena atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Ocena dotychczasowych efektów inwestycji firm w Polsce

 

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

W celu identyfikacji co sprawia, że atrakcyjność inwestycyjna Polski jest postrzegana przez francuskich inwestorów tak dobrze, respondenci ocenili 36 obszarów podzielonych na pięć bloków tematycznych: gospodarka, sektor publiczny, rynek pracy, infrastruktura i otoczenie biznesowe. Francuscy inwestorzy są bez wątpienia najbardziej zadowoleni ze stanu polskiej gospodarki – aż 87% ocenia jej atrakcyjność pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Co ważne nie pojawiła się tutaj żadna negatywna odpowiedź.

Rynek pracy oraz otoczenie biznesowe to dwa kolejne obszary, które zostały dobrze ocenione przez respondentów. Uzyskały one odpowiednio 71% i 56% pozytywnych odpowiedzi. Analizując dane dotyczące rynku pracy widzimy, że francuscy pracodawcy bardzo wysoko oceniają jakość polskich pracowników, szczególnie tych zajmujących stanowiska kierownicze (80%) i wykonujących pracę umysłową (83%). Sytuacja wygląda inaczej jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność pracowników. Tutaj więcej firm deklaruje, że ma kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, szczególnie w obszarze stanowisk zajmowanych przez pracowników umysłowych.

W odniesieniu do otoczenia biznesowego najlepiej została oceniona współpraca z lokalnymi dostawcami. Firmy francuskie cenią zarówno ich dostępność (88%), jak i jakość (73%). Gorzej sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o terminowe rozliczanie płatności z kontrahentami (44% odpowiedzi pozytywnych i 16% odpowiedzi negatywnych).

Najsłabsze oceny uzyskał sektor publiczny w Polsce. Jedynie 45% respondentów oceniło sytuację w sektorze publicznym jako pozytywną. Dla blisko połowy przedsiębiorców poziom biurokracji jest zbyt wysoki (44% odpowiedzi), a system podatkowy i prawny – zbyt skomplikowany i niestabilny.

Drugim obszarem, co do którego pojawiło się najwięcej negatywnych odpowiedzi była infrastruktura. Przy planowaniu inwestycji, przedsiębiorcy zwracają uwagę w największym stopniu na jakość infrastruktury transportowej (29%). Niestety to właśnie ten element został wskazany jako wymagający największych zmian. Mimo zauważalnej poprawy stanu infrastruktury w Polsce, nadal przez blisko połowę respondentów jest ona oceniana negatywnie (44%).

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

 

Społeczny wymiar inwestycji francuskich

Firmy francuskie, które zainwestowały w Polsce, przykładają dużą wagę do społecznego wymiaru swojej działalności. Trzy czwarte z nich prowadzi w Polsce programy lub projekty CSR (Corporate Social Responsibility), a kolejne 21% rozważa rozpoczęcie takiej działalności. Większość firm prowadzących w Polsce CSR robi to zarówno z inicjatywy globalnego właściciela, jak i inicjatyw oddziałów lokalnych. Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi działania w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Aż 61% z nich dba o odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych i oszczędność energii, a 58% chroni środowisko naturalne. Są to również dwa obszary, w których pozostałe firmy najchętniej deklarują rozpoczęcie lub zwiększenie swojej aktywności. Na trzecim miejscu jest wspieranie różnorodności w firmie (56%) oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i szacunek (55%). Na kolejnych miejscach znalazły się: budowa zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi (47%), edukacja (44%) oraz równowaga między życiem prywatnym a pracą. Firmy francuskie mają długą tradycję prowadzenia działań z zakresu CSR, a wiele doświadczeń wywodzi się z centrali firmy lub oddziałów na całym świecie. Dobre wzorce są coraz częściej wykorzystywane w Polsce, a do ich stosowania zachęcani są również polscy partnerzy, czy dostawcy współpracujący z firmami francuskimi.

Prowadzenie rozbudowanych programów z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, sprowadza się nie tylko do czystej działalności filantropijnej. Firmy coraz częściej dostrzegają, że zdecydowanie lepsze efekty przynoszą nie doraźne działania, ale długofalowe programy wspierające lokalne społeczności. To również świadczy o tym, że firmy francuskie chcą być wieloletnimi partnerami dla Polski i starają się prowadzić swoją działalność z korzyścią nie tylko dla siebie, ale i dla innych grup otoczenia – mówi Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Obszary działalności firm francuskich w zakresie CSR

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Plany na przyszłość

Plany badanych inwestorów francuskich na 2014 rok są optymistyczne – większość z nich (64%) zamierza zwiększyć skalę dotychczasowych inwestycji. Co trzecia firma utrzyma obecny ich rozmiar, 3% rozważa ich zmniejszenie, ale nikt nie zadeklarował wycofania się z Polski. 26% przedsiębiorców zamierza otworzyć nowy oddział lub biuro, a 12% nowy zakład produkcyjny. Wpłynie to również pozytywnie na rynek pracy. Już teraz firmy francuskie utworzyły ponad 200 000 miejsc pracy, a wyniki badania wskazują, że w najbliższych miesiącach ponad połowa przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie. Zdecydowana większość respondentów uważa również, że ich skonsolidowane przychody w 2014 roku wzrosną (79%).

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Infografika – 20 lat inwestycji francuskich w Polsce_KPMG_CCIFP

 

****

O RAPORCIE:

Raport CCIFP i KPMG „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” powstał z okazji 20-lecia istnienia Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i jest pierwszą publikacją zawierającą szczegółowe dane na temat inwestycji i planów rozwoju przedsiębiorstw znad Sekwany. W badaniu ilościowym, uzupełnionym o pogłębione wywiady, wzięły udział 62 firmy odpowiadające za około 13% przychodów wszystkich firm z kapitałem francuskim w Polsce. Poddanie badaniu takiej części rynku pozwoliło na otrzymanie miarodajnego obrazu inwestycji francuskich w naszym kraju. Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl oraz ccifp.pl.

PEŁNA WERSJA RAPORTU >>>

****

O CCIFP:

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów, pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazując nowe trendy i nowatorskie rozwiązania, pomagające w rozwoju biznesu. Więcej na stronie www.ccifp.pl

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

CCIFP+KPMG