AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

“Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane” – Paweł Kuglarz, partner w Taylor Wessing współautorem komentarza

2017/04/20 Raporty i opracowania 

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja w wyczerpujący sposób analizuje wszystkie przepisy ustawy. Napisana jest przez wybitnych ekspertów i praktyków: dr Agnieszkę Drewicz-Tułodziecka, Izabelę Heropolitańską, sędzię Katarzynę Hryćków-Mycka i Pawła Kuglarza, w związku z tym wyróżnia się pragmatycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. 

Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Nowe, 3. wydanie komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, obejmuje najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, w tym m.in.:

 • ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), której celem jest zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do sądu, a także sprawnego załatwienia sprawy. Nowelizacja polega na wprowadzeniu obowiązku składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Podmiotami zobligowanymi do takich czynności będą: notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie 1.7.2016 r.
 • ustawę z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) – zmiana ma na celu właściwe i czytelne uregulowanie wszystkich kwestii związanych z restrukturyzacją i upadłością prowadzoną wobec deweloperów. Zmiana zakłada, że w przypadku wpisu roszczenia nabywcy, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz roszczenia przyszłego, bieg terminu do wykreślenia takich roszczeń liczy się od dnia, w którym stały się one wymagalne. Zmiana weszła w życie 1.1.2016 r.

Minął rok od wejścia w życie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i dwa lata od wejścia w życie upadłości konsumenckiej. To taki okres, który umożliwia poważniejszą refleksję nad tym, w jaki sposób to prawo zafunkcjonowało i czy intencje pomysłodawców zostały zrealizowane. Po tym czasie nasuwają się również refleksje na temat tego, co powinno być zmienione.” – mówi Paweł Kuglarz.

Ekspert z zakresu restrukturyzacji, prawa naprawczego i upadłości w Taylor Wessing

Paweł Kuglarz jest partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze). Mecenas Kuglarz zajmuje się również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwiązywaniem sporów i sprawami arbitrażowymi, w szczególności arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, budowlanego, prawa zabezpieczeń kredytowych, a przede wszystkim hipotek oraz prawa nieruchomości.

Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego a od 2003 r. jest kierownikiem Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mecenas Kuglarz jest Członkiem Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, Członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe a od 2016 polskim przedstawicielem w Zarządzie INSOL Europe. W 2012 został powołany na członka zespołu d/s prawa upadłościowego przy Min. Sprawiedliwości, który przygotował nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Paweł Kuglarz jest aktywnym twórcą, obserwatorem i komentatorem prawa gospodarczego w Polsce. Jest autorem licznych książek, publikacji i komentarzy o tematyce prawnej m.in komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upadłości konsumenckiej, upadłości deweloperskiej, komentarza CH Beck “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane.”

Zdjęcie 1: www.ksiegarnia.beck.pl
Zdjęcie 2: Paweł Kuglarz, Taylor Wessing

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół liczący ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osiągnąć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chcą rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Gąsowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,

E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Kancelaria prawna sp. k.